home

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 29 ก.ค. 2559 16:30

ขทช.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครการประกวดภาพถ่ายสายทาง และสะพาน ของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 30 มิ.ย. 2559 08:45

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

แนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ : 21 ก.ย. 2558 19:45

ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ได้รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี 2557

วันที่ : 16 ก.ค. 2558 16:30

กฎหมายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

วันที่ : 03 ก.ค. 2558 10:30

logo
ประกาศการผ่อนผันการบังคับใช้น้ำหนักรถบรรทุก

วันที่ : 17 มิ.ย. 2558 13:30

logo
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 15 พ.ค. 2558 17:30

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 29 เม.ย. 2558 09:15

logo
นโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 03 เม.ย. 2558 18:45

ข่าวทั้งหมด

                     

      นายจีระพงษ์   ปิณฑะบุตร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 

 

 
   
 
   
   

 

home