Menu
home
>>
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย ๔๐๓๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๒ – บ้านสวนถั่ว ถึง สาย อย ๔๐๔๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๒ – บ้านบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร
Scroll Up Skip to content