Menu
home
>>
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สาย อย ๒๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒ – บ้านอุทัย (ตอนที่ ๑) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง ๑.๙๒๐ กิโลเมตร

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกมิยาซาว่า ถนนสาย อย ๔๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๒ – บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย ๔๐๓๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๒ – บ้านสวนถั่ว ถึง สาย อย ๔๐๔๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๒ – บ้านบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

Scroll Up Skip to content